Erasmus+ kursu pieredze Prāgā

Aptuveni pirms diviem gadiem tika izsludināts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185  “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”, kura realizācija tapa iespējama vien nu jau pagājušajā mācību gadā mums visiem zināmu iemeslu dēļ…

Lai vai kādi sarežģījumi un ierobežojumi skāruši ne tikai Eiropu, bet visu pasauli, ilgi gaidītā dalība Erasmus+ projektā “Mana Eko skola un ilgtspējīga attīstība” noritēja Čehija galvaspilsētā Prāgā no 24.aprīļa līdz 5.maijam inovatīvi iekārtotajā Educademy Prague profesionālas lektores Mia Hircin vadībā mums, pieciem dalībniekiem no Jelgavas novada.

Dalība ikvienā projektā nepārprotami ir ieguvums manā pedagoģiskajā izaugsmē- iegūti vērtīgi mācību materiāli, no projekta vadītājiem nodrošināts un uzraudzīts metodiskais un ideju apmaiņas darbs.

Bet, mācoties angļu valodā, tiek uzlabotas svešvalodas zināšanas kā rakstos, tā arī sarunvalodā. Iesaistoties Erasmus+ projektā “Mana Eko skola un ilgtspējīga attīstība”, tika nostiprinātas čehu kultūras zināšanas, izzinot Prāgas muzeju un citas kultūrvides piedāvājumu ekspozīcijas, protams, šis darba komandējums uz ārzemēm ir darba vidē balstīts pedagoģiskās izglītības kvalifikācijas paaugstinājums un nostiprinājums, lai savu darba vietu- Staļģenes vidusskolu- pārveidotu par ilgtspējīgu turpmākajai attīstībai, kas balstīta uz  ES Eko skolu pamatprincipiem un tajā pašā laikā, ņemot vērā vietējo specifiku un valstī noteiktās izstrādnes vides saglabāšanā.

Vēlos iedrošināt ne vien savus kolēģus, bet ikvienu pedagogu nebaidīties un aicinu piedalīties, proti, uzdrīkstēties un pilnveidoties ERASMUS+ projektos, tā kā šī neapšaubāmi ir lieliska iespēja uzlabot savas profesionālās prasmes starptautiskā mērogā un tās integrēt kā labās prakses piemēru savā skolā, daloties ar jauniegūtajām zināšanām un piedaloties savas skolas stratēģiskajā plānošanā, kas virzīta uz ilgtspējīgu attīstību. Kolēģi un skolēni vienmēr ir atbalstoši un ieinteresēti un, uzklausīdami izzinošo vēstījumu par projekta izpildes gaitu, allaž iesaistās diskusijās, prāta vētrās, uzdod jautājumus un, kopā vienojoties, tiek uzlabots skolas attīstības plāns, ņemot vērā visu iesaistīto vēlmes un vajadzības. To es saucu par skatīšanos vienā virzienā.

Tāpēc mazākais, ko mēs, ERASMUS+ iesaistītie pedagogi, varam darīt, ir:

Aizpildīt online anketu ;

Iepazīties ar ceļošanas nosacījumiem;

Parakstīt līgumu;

Darba grupā vienoties par suvenīru/ dāvanu sarūpēšanu ar Latvijas, novada simboliku;

Sagatavot prezentāciju par sevi, skolu, novadu, Latviju;

Fotografēt/ piefiksēt redzēto;

Prezentācijas saglabāt;

Uzdot jautājumus, interesēties;

Brīvajā laikā iepazīt pilsētu/valsti, tās kultūru, tradīcijas, dzīvesveidu, ēšanas tradīcijas, utt.

Lai vēlāk, atgriežoties no komandējuma:

Aizpildītu Mobility Tool anketu angļu valodā;

Uzrakstītu detalizētu komandējuma atskaiti latviešu valodā;

Izveidotu preses relīzi ( rakstu) skolas/ novada  mājas lapai vai sociālajiem tīkliem;

Prezentētu kolēģiem un skolēniem par iegūto kursos un redzēto valstī, lai rosinātu diskutēt par kopīgo un atšķirīgo kultūrā, politikā, tradīcijās utt., saskatīt ES kopējās vērtības un rastu idejas savas skolas un vietējās kopienas ilgtspējībai; 

Uzrakstītu metodisko materiālu par savas līdzšinējās pedagoģiskās darbības pieredzes un strukturētos kursos gūto zināšanu un vērojumu apkopojumu par konkrētu tēmu, kas noteikta Mobilitātes finansējuma līgumā, jāpiebilst, ka mana tēma, kā arī kursu kolēģu tēmas ir redzamas zemāk esošajā tabulā:

Lūk, ieskats mobilitātes perioda aktivitātēs manā skatījumā:

1.diena- pirmdiena, 25.04.

Ievads: dalībnieku vizītkartes, 21.gs. prasmes- aktīvs pilsoniskums, klimata pārmaiņas un vides problēmas, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, darbība klimata jomā.

Pirmo reizi, stāstot par savu personību, saskāros ar šādu novitāti dzimuma vietniekvārds, kā paskaidroja pasniedzēja, tad nepieciešams dzimumu līdztiesības apstiprinājumam savos soc. tīklu profilos, lai sniegtu vēstījumu, kas apliecinātu lojalitāti pret LGBTQ2S+ kustību.

Detalizēti iepazināmies ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 169 to apakšmērķiem, lasot piedāvātos mācību materiālus mūsu kursiem izveidotajā google classroom “My Eco- School and Sustainable Development”.

2.diena- otrdiena, 26.04.

Kas ir ilgtspējīga attīstība? Ilgtspējīgas attīstības mācīšanas principi, paņēmieni un aktivitātes, enerģijas resursu taupīšana un atjaunošana, aktīva pilsoņa līdzdarbošanās vides saglabāšanā, gadījumu izpēte.

Pastiprināti tika attīstīta medijpratība, meklējot tikai ticamus un konkrētus faktus, balstītus zinātnē un oficiālos pētījumos, nevis emocijās un viltus ziņās.

Veidojot plakātus par pasākumu organizēšanu, mums bija dota iespēja iejusties  dažādās lomās, piem., izglītības pārvades speciālista, direktora, skolotāja, skolēna, skolas darbinieka, tēlojot noraidošu vai atbalstošu attieksmi, tādējādi nostiprinot savas pārliecināšanas un prezentēšanas prasmes, profesionāli argumentējot un pārliecinot klausītājus par savas pārstāvētās idejas lietderīgumu.

3.diena- trešdiena, 27.04.

Kā padarīt savu skolu videi draudzīgāku? Ilgtspējīga attīstība kā starpdisciplināra pieeja, ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšana savā mācību programmā, ūdens resursu taupīšana un atjaunošana, ES labās prakses piemēri.

Izmantojot ilgtspējīgas attīstības mērķu metodiskos materiālus, ko piedāvāja kursu pasniedzēja, ņemot vērā sociālās aizsardzības sistēmas datus pamatpakalpojumu piekļuvei un ne tikai, varējām izspēlēt dažādas lomu spēles, lai sagatavotu pilnvērtīgāku piedāvāto aktivitāšu kopumu konkrēti katrai skolai atbilstošāku un arī realizējamu, sadarbojoties ar vairākām institūcijām, kā pašvaldība, vietējie uzņēmēji un nevalstiskām organizācijām.

4.diena- ceturtdiena, 28.04.

Skolas un vietējās sabiedrības aktivitātes zaļākai videi, mācīšanās iespējas ārpus klases, atkritumu apsaimniekošana, labās prakses piemēri.

Turpinādamas iepriekšējās dienas aktualitātes ar prāta vētras metodi, kopā ar kolēģēm no Jelgavas novada skolām apkopojām konkrētas realizējamās akcijas un nodarbības, kas realizējamas mūsu izglītības iestādēs mācību gada laikā, piem.:

 1. “Slepenais draudziņš” (savstarpējā apdāvināšana);
 2. Ekskursija uz pārtikas amatnieku saimniecību;
 3. Garšaugu audzēšana;
 4. Intervijas ar vietējiem uzņēmējiem;
 5. Akcija “Nāc ar savu ūdens pudeli un tējas/ kafijas krūzi!”;
 6. Pētījums par ūdens/ elektrības taupījumu savā mājsaimniecībā;
 7. Vecāku dienas organizēšana ar moto “Ikviens ir cienījams darbs”;
 8. Virtuālās ekskursijas uzņēmumos;
 9. Akcija “Kā es varu palīdzēt bēgļiem?”;
 10. Drēbju/ apavu/ aksesuāru istabu ierīkošana skolā;
 11. Bateriju vākšana;
 12. Makulatūras vākšana;

 

5.diena- piektdiena, 29.04.

Sadarbība ar iestādēm ārpus vietējās kopienas, lauksaimniecība un pārtikas ražošana.

Skolotāju izglītošanās un ilgtspējīgas skolas darbības plānošanas akcentēšana, uzsverot, ka  tikai veicot rūpīgu izpētes darbu skolas ietvaros un sadarbojoties ar vietējā kopienu, pašvaldību utt., izzinot mācību materiālus un metodiskos līdzekļus, iespējama mērķtiecīga un ilgtspējīga ikvienas skolas attīstība. 

6.diena- sestdiena, 30.04.

7.diena- svētdiena, 1.05.

Zoo un Karlovi Vary apmeklējums. Vides atšķirības novērtējums. Savas skolas ilgtspējības rādītāju noteikšana.

Izvērtējot Staļģenes vsk. ilgtspējību pēc pasniedzējas norādītā materiāla, kas atrodams jau kursu sākumā izveidotajā google classroom vietnē, pēc šādiem rādītājiem: izglītojošie, vides, sociālie, ekonomiskie, ūdens, elektrība, atkritumi, skolas teritorija, kur bija rūpīgi jāizvērtē tādi jautājumi kā visu iesaistīto aktīva dalība skolas ilgtspējības attīstībā, audita veikšana datu bāzes izveidei, skolas partnerība ar vietējo kopienu, pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, visu resursu ietaupījumu apjoms, salīdzinot ar pagājušo māc./g.,  biotopu daudzveidība un vietējās dzīvotnes veģetācijas platība skolas teritorijā u.c. , kopā iegūti 51p. no 120 iespējamiem.

8.diena- pirmdiena, 2.05.

Dzīvesveida maiņas nozīme vides saglabāšanā. Vienreiz lietojamie produkti. Atkārtota uzpilde un atkārtota izmantošana- nelielas izmaiņas mūsu ikdienā.

Uzturoties Prāgā un apskatot kūrortpilsētu Karlovi Vary , bijām aicinātas vērot un analizēt vietējo iedzīvotāju un tūristu kultūras ieradumus, kas iekļauj uzvedības attiecību nianses. Salīdzināju un saskatīju šādas iezīmes:

 1. Prāgā dzīvo vairāk iedzīvotāju nekā visā Latvijā;
 2. Līdzīgi kā Rīgā skatāma apbrīnojama jūgendstila arhitektūra;
 3. Draudzīga un labiekārtota vide cilvēkiem un suņiem- daudz pastaigu takas, parki;
 4. Garšīgas un par pieņemamu cenu maltītes kafejnīcās un restorānos (vidēji 12,- EUR par pamatēdienu);
 5. Maz naudas lūdzēju;
 6. Neviena klaiņojoša suņa/ kaķa;
 7. Uzvedīga un klusa, neuzbāzīga sabiedrība ( visā uzturēšanās laikā nedzirdēju necenzēto leksiku);
 8. Mazāk smēķētāju;
 9. Gludi lielceļi un sakārtota sabiedriskā transporta sistēma (metro, tramvaji, autobusi u.c.);
 10. Nelīdzeni granīta bruģi/ gājēju ietves (būtu sarežģīti pārvietoties ar augstpapēžu kurpēm);
 11. Daudz zirgu pajūgu kūrortpilsētā Karlovi Vary (nebija redzamas zirgu dzirdināšanas un barošanas stacijas);
 12. Neregulāri uzkoptas gājēju ietves.

9.diena- otrdiena, 3.05.

ES politika un labās prakses piemēri. Kā iesaistīties starptautiskā līmenī? Sadarbība- galvenā prasme ilgtspējīgai attīstībai. Īsu video izmantošana savās nodarbībās, lai mācītu ilgtspējību.

Tā kā mācību procesa vadīšana tiešsaistē divos covid-19 pandēmijas gados mums, pedagogiem, bija ierasta lieta, arī video sveiciena veidošana, nesagādāja grūtības. Lūk, runas teksts video sveicienam saviem audzināmajiem pirms 1.septembra ar mērķi iedrošināt ikvienu izglītojamo, lai katrs justos gaidīts un iederīgs:

“Mani mīļie audzēkņi!

“Man ir liels prieks, ka man ir dota šī lieliskā iespēja būt jūsu kases audzinātājai, tas ir liels gods.

Nepārprotami skolā pavadītais laiks ir īpašs ikvienam skolēnam, lai izglītotos, līdzdarbotos, sadarbotos un atbalstītu viens otru it visā, ko darām un pēc kā ilgojamies.

Pieliksim savas pūles, lai mācību un audzināšanas process ikvienam nestu gandarījumu, lai ikviens spētu sasniegt savu vislabāko rezultātu.

Atcerieties, ka mēs visi esam īpaši, svarīgi un nozīmīgi, tātad unikāli savā daudzveidībā ar kultūru, valodu un saviem, iespējams, atšķirīgajiem uzskatiem.

Un šī daudzveidība ir bagātība, lai kopā sasniegtu mūsu kopējos un katrs savus individuālos mērķus!

Uz drīzu tikšanos skolā!

Jūsu audzinātāja Vita.”

10.diena- trešdiena, 4.05.

Ilgtspējīgas attīstības metožu pielāgošana un izmantošana mācību procesā. Mācību gada plāna izveide, iekļaujot visus ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Kursu izvērtēšana.

Kursu pēdējā dienā mums bija vērtīga savstarpējā izstrādāto savas skolas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai izvirzīto aktivitāšu plāna izvērtēšana augstā profesionālā līmenī, tā kā divas no kolēģēm darbojas vairākus gadus EKO skolās.

Aktivitāšu plānu uzrakstīju kā latviešu, tā angļu valodā, tādējādi saņēmu ne tikai refleksiju no savām Jelgavas novada kolēģēm, bet arī no kursu pasniedzējas.

Lūk, manis izstrādātais aktivitāšu plāns 2022./23.m.g. Staļģenes vidusskolā:

SEPTEMBRIS:

 1. Novērsta nabadzība: lomu spēle par sociālo lomu iespējām;
 2. Novērsts bads: pētījums “Kas atrodas manā ledusskapī?”;

OKTOBRIS:

 1. Laba veselība: Anatomikuma apmeklējums un Papardes Zieda nodarbības skolā;
 2. Kvalitatīva izglītība: absolventu video uzrunas tagadējiem skolēniem;

NOVEMBRIS:

 1. Dzimumu līdztiesība: nodarbība “Aizspriedumi”;
 2. Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi: ūdens attīrīšanas stacijas apmeklējums;

DECEMBRIS:

 1. Atjaunojamā enerģija: pētījums “Elektroefektivitāte manā mājsaimniecībā”;
 2. Labs darbs un ekonomikas izaugsme: vecāku diena- stāstījums par savu darbu un karjeras izaugsmi;

JANVĀRIS:

 1. Inovācijas un infrastruktūra: virtuālā ekskursija kādā no gudrajām pilsētām/ muzejiem/ uzņēmumiem;
 2.  Mazināta nevienlīdzība: dalība kustībā “Gribu palīdzēt bēgļiem!”;

FEBRUĀRIS:

 1. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas: ekskursija uz Cēsīm, kur tiek īstenots tech town projekts;
 2. Atbildīgs patēriņš: taupīgo saimnieču ēdienu gatavošanas meistarklases;

MARTS:

 1. Planētas aizsardzība: 1h akcija “Bez elektrības. Kā lietderīgi pavadīt laiku?”;
 2. Dzīvība ūdenī: pārgājiens gar upi/ ezeru/jūru, vācot atkritumus;

APRĪLIS:

 1. Dzīvība uz Zemes: pētījuma uzsākšana “Mans zaļais dārzs”( sēšana, stādīšana, audzēšana bez ķīmijas); Zoo apmeklēšana;
 2. Miers un taisnīgums: aktivitāte “Miera baloži”;

MAIJS:

 1. Sadarbība mērķu īstenošanai: aktivitāte “Apsolījums”.

Esmu pateicīga par šādu Jelgavas novada Izglītības projektu vadītājas Leldes Šantares profesionālu darbu, kas sniedz pedagogiem lielisku iespēju- dalību ERASMUS+ projektos, tādējādi, sadarbojoties ar pārējiem Jelgavas novada speciālistiem, tiek nodrošināta kvalitatīva un pieejama izglītības sistēma mūsu novadā.

Nevaru nepiebilst, ka nodrošināti bija ne tikai profesionālās pilnveides kursi, ceļošanas izmaksas (aviobiļetes, iekāpšanas kartes, maksa par bagāžu, transfērs) un dzīvošana viesnīcā “Red & Blue”(atsevišķos nr.), bet arī izmaksāta komandējuma nauda, viss kopā, manuprāt, ir GRANDIOZS ATBALSTS IKVIENAM PEDAGOGAM- PALDIES PAR ŠĪM RŪPĒM UN DARBU!

 

18.07.2022.

 

Staļģenes vsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja,

 interešu izglītības pulciņa “Vide un tūrisms” vadītāja,

6. a klases audzinātāja

 Vita Klausa