Par tālmācības nodrošināšanu

RĪKOJUMS

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā

2020. gada 16.martā                                                                           Nr. STV/1-9/20/18

 

Par tālmācības nodrošināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu un Jelgavas novada 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr. JNP/3-2/20/67 nosaku kārtību kā Staļģenes vidusskolā tiks organizēts mācību process ārkārtas situācijā:

 1. Klašu audzinātājiem veikt aptauju skolēnu un vecāku vidū par iespēju strādāt e-klasē no mājām. Tiem skolēniem, kuriem nav iespēja izmantot e-klasi, informāciju sūtīt īsziņu veidā.
 2. Pedagogiem izvērtēt tālmācībā apgūstamās tēmas un mācību vielas apjomu, ko skolēni apgūs patstāvīgi ar skolotāju neklātienes konsultāciju palīdzību un ar vecāku atbalstu.
 3. Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji saskaņā ar apstiprinātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām un audzināšanas plānu atbilstoši stundu sarakstam, veic sekojošus ierakstus e-klasē:
  1. Laikā, kas atbilst stundu sarakstā norādītajam, veic ierakstu e-klases žurnālā, norādot mācību stundas tēmu, nepieciešamo informāciju- kur to meklēt.
  2. Skolā noteiktajā kārtībā veic ierakstus par individuālo darbu ar izglītojamiem (konsultācijām).
  3. Ja materiāls nav atrodams mācību grāmatā, tad e-klases pastā sūtīt pievienoto dokumentu vai saiti internetā.
  4. Lai būtu droši par rezultātu, informāciju e-klases pastā sūtīt gan skolēniem, gan vecākiem.
  5.  Pedagogiem regulāri kontrolēt, vai skolēns uzdoto tēmu skatījis, nepieciešamības gadījumā sazināties ar skolēnu vai viņa vecākiem.
 4. Lietot tikai formatīvo vērtēšanu i/ni, ja skolotājs ir saņēmis atgriezenisko informāciju no skolēna.
 5. Atgriežoties klātienes apmācībā, skolotājs atkārto uzdotās tēmas, un, atkarībā no skolēnu gatavības, veic vērtēšanu 10 ballēs.
 6. Tālmācības laikā skolēns drīkst uzlabot nepietiekamos vērtējumus, kas jau saņemti 2.semestrī. Pirms darba nosūtīšanas skolēnam, pedagogs sniedz nepieciešamo konsultatīvo atbalstu. Kad darbs tiek paveikts, pedagogs izlabo e-klases žurnālā nepietiekamo vērtējumu.

 

 

 

Direktors                                      A.Naglis