Rīkojums par 2019./2020.mācību gada noslēgumu

Pamatojoties uz 2020.gada 7.maija grozījumiem likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību” nosaku kārtību, kā Staļģenes vidusskolā tiks organizēts 2019./2020. mācību gada noslēgums:

1. Mācību priekšmetu skolotājiem ļaut 1.-12.klašu izglītojamiem no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 27.maijam uzlabot 2.semestra vērtējumus, kas izlikti mācību priekšmetos līdz 2020.gada 13. martam.

2. 4.-9.klašu projekta darbu vadītājiem ļaut izglītojamiem no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 27.maijam uzlabot projekta darba gada vērtējumu, kas izlikts attiecīgajā mācību priekšmetā.

3. Mācību priekšmetu skolotājiem izlikt 2.semestra un 2019./2020.mācību gada vērtējumus - 2020.gada 15.maijā 12.klasei un 2020.gada 28.maijā 1.-11.klasei, saskaņā ar skolas 2016.gada 18.augusta “Izglītojamo vērtēšanas kārtība un pārcelšana nākamajā klasē Staļģenes vidusskolā “  16.,17.punktu.

4. 2020.gada 29.maijā attālināti organizēt pedagoģiskās padomes sēdi, kurā lemt par 1.-9.klašu un 10.-11.klašu izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē  vai papildus mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu noteikšanu.

5. Direktora vietniecei Larisai Ragelei sagatavot, parakstīt  un nosūtīt katram 1.-11.klases izglītojamam liecību par 2019./20.mācību gadu no 2020.gada 1.-5.jūnijam e-klases pastā. Liecības oriģinālu izglītojamie varēs saņemt skolā no 2020.gada 1.septembra.

Direktors                                      A.Naglis