Staļģenes vidusskolas skolotāji piedalās Erasmus + projektā

2018.gada oktobrī un novembrī trīs Staļģenes vidusskolas skolotājiem bija iespēja piedalīties Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projektā „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai”  (Nr.2018-1-LV01-KA101-046779).

Projekta mērķis ir- Izglītības iestāžu administratīvā personāla, metodisko apvienību vadītāju un atbalsta personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes. Uzdevumi ir- uzlabot mācību priekšmetu saturu; pilnveidot mācību programmas; uzlabot izglītības iestāžu un metodiskā personāla vadības prasmes. Projekta dalībnieki par šo lielisko pieredzi informēja kolēģus Staļģenes vidusskolā informatīvās sapulces laikā 2018.gada 12.decembrī.

Jelgavas novada matemātikas MA vadītāja, Staļģenes vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā, informātikas un matemātikas skolotāja Larisa Ragele piedalījās Erasmus + projekta kursos par tēmu “Projekta un kompetenču pieeja izglītībā”, kas notika Beļģijā, Briselē no 2018.gada 13.oktobra līdz 19.oktobrim. Kursu ietvaros viņa iepazinās ar dažādām metodēm un paņēmieniem kompetenču un projekta pieejas īstenošanā, citu valstu pieredzi šo pieeju īstenošanā. Iepazinās ar Beļģijas izglītības iestāžu aprīkojumu, iekārtojumu, mācību materiāliem.

Jelgavas novada klašu audzinātāju MA vadītāja, Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju MK vadītāja, vēstures un sociālo zinību skolotāja Silvija Saleniece piedalījās Erasmus + projekta kursos par tēmu “Muzeju pastaiga: vietējās vēstures integrēšana mācību stundā”, kas notika Grieķijā, Kalamatā no 2018.gada 23.oktobra līdz 4.novembrim. Kursu ietvaros viņa iepazinās ar Grieķijas izglītības iestāžu pieredzi vietējās vēstures integrēšanai mācību stundā. Mācījās izmantot ikdienas dzīvi kā izziņas avotu mācīšanai, izprast Eiropas kultūru. Iepazinās ar metodoloģiju, kas pamatojas uz projektos balstītu mācīšanos.

Staļģenes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja Lelde Jēkabsone piedalījās Erasmus + projekta kursos par tēmu “Klases vadības risinājumi skolotājam”, kas notika Itālijā, Florencē no 2018.gada 14.oktobra līdz 21.oktobrim. Kursu ietvaros viņa iepazinās ar jaunām metodikām, efektīviem motivācijas paņēmieniem, sadarbības un novērtēšanas stratēģijām, dažādām klases pārvaldības metodēm. Guva ieskatu alternatīvās mācību stratēģijās.

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā