Skolas dokumenti

 

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS NOLIKUMS76.00 KB

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023. MĀCĪBU GADAM119.78 KB

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI71.50 KB

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI66.00 KB

KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ UN TĀS ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS257.50 KB

RĪCĪBAS KĀRTĪBA DISCIPLĪNAS PĀRKĀPUMU, NEATTAISNOTU KAVĒJUMU UN NEPIETIEKAMU VĒRTĒJUMU GADĪJUMĀ83.00 KB

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS PAR 2021./2022.MĀCĪBU GADU

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA67.50 KB

IZGLĪTOJAMO VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PĀRCELŠANA NĀKAMAJĀ KLASĒ STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ70.00 KB

KĀRTĪBA IZGLĪTOJAMO SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANAI UN INDIVIDUĀLU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNU IZSTRĀDEI UN ĪSTENOŠANAI44.42 KB

E-KLASES (ELEKTRONISKĀ ŽURNĀLA) LIETOŠANAS KĀRTĪBA STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ58.00 KB

RĪCĪBAS KĀRTĪBA IZGLĪTOJAMO INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ70.00 KB

UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ55.50 KB

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS KĀRTĪBA IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM72.00 KB

RĪCĪBAS KĀRTĪBA FIZISKAS, EMOCIONĀLAS, SEKSUĀLAS UN KIBERVARDARBĪBAS GADĪJUMĀ67.50 KB

PROJEKTA DARBA IZSTRĀDĀŠANAS KĀRTĪBA STAĻĢENES VIDUSSKOLĀ88.00 KB

PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTU56.84 KB

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA50.30 KB