ERASMUS+ Darba vērošana Igaunijā.

Oktobra sākumā man bija iespēja, kopā ar kolēģēm no citām Jelgavas novada pirmsskolām piedalīties projektā nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095, kura izvirzītais mērķis: Jelgavas novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu labās prakses apgūšana, sevis pilnveidošana, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Projekta mobilitāte norisinājās Igaunijā no 2023.gada 2.-6.oktobrim.

Projekta uzdevumi:

1.Paraugprakses pārnese āra vides izmantošanai izglītības procesā un zaļā dzīvesveida iekļaušanai skolas ikdienā.

2.Pedagogu un izglītības personāla profesionālā attīstība iekļaujošās izglītības īstenošanā, veicinot skolās daudzveidību un toleranci.

2.oktobrī ieradāmies vērot darbu Jüri pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Võsukese Lasteaed.

Vērojām un iepazināmies ar kaimiņvalsts pieredzi- pirmsskolas izglītības mācību procesā izmantot āra nodarbības un ieviest zaļo dzīvesveidu iestādes ikdienā. Lielu daļu no dienas bērni atrodas ārā, neatkarīgi no laika apstākļiem, iepazīstot pārmaiņas dabā visa gada griezumā. Bērni var uzturēties ilgstoši laukā, jo ir gadalaikam un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs. Katru otrdienu pirmsskolā ir āra diena, kad bērni telpās atrodas tikai atpūtas laikā. Kolēģus Igaunijā iepazīstinājām arī ar mūsu pirmsskolām, rādot nelielu prezentāciju par savu darba vietu.

Darba vērošanas noslēgumā bija iespēja ciemoties vēl vienā izglītības iestādē - Taaramäe Lasteaed - šeit tika dota iespēja izzināt, kā tiek organizēta iekļaujošā izglītība un darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Esmu ļoti pateicīga par iespēju piedalīties ERASMUS+ projektā un gūt pieredzi.

 

Pirmsskolas skolotāja Inga Cigelniece