PRIVĀTUMA POLITIKA

Jelgavas novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika

 

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Jelgavas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību,

kā arī citu informāciju, apstrādājot tā personas datus.

1.2. Jelgavas novada pašvaldībai, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām.

2.Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), reģistrācijas Nr. 90009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV–3001, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv un tās iestādes ir kopīgs datu apstrādes pārzinis.

2.2. Jelgavas novada pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Jelgavas novada pašvaldības nolikumā.

3.Personas datu apstrādes vieta

3. Pašvaldības personas datu apstrāde tiek veikta tās Administrācijas ēkā Pasta iela 37, Jelgava, LV–3001, pašvaldības struktūrvienībās, kā arī pašvaldības iestādēs.

4.Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Jelgavas novada pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram,  gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.

4.2. Saskaņā ar Likumu „Par pašvaldībām”: Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

4.2. Publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir likumā „Par pašvaldībām” noteiktās autonomās funkcijas (7.pants) u.c. likumā noteiktās funkcijas.

4.3. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

4.4.1. organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

4.4.2. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

4.4.3. noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

4.4.4. gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

4.4.5. rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

4.4.6. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

4.4.7. nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

4.4.8. gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

4.4.9. sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

4.4.10. sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

4.4.11.  izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;

4.4.12.  piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;

4.4.13. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

4.4.14. nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

4.4.15. veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

4.4.16. savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;

4.4.17. veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;

4.4.18. piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

4.4.19. organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

4.4.20. organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

4.4.21. veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

4.4.22. īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā

4.5. Atsevišķos gadījumos Jelgavas novada pašvaldība saglabā personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

4.6. Dažreiz personas datus ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu fiziskās personas pret tiem radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

4.7. Jelgavas novada pašvaldība apstrādā personas datus tikai, tad kad ir tiesiskais pamats to darīt.

 

5.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Galvenie tiesiskie pamati Jelgavas novada pašvaldībai personas datu apstrādei ir tas, ka šāda personas datu apstrāde ir:

5.1.1. vajadzīga, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;

5.1.2. vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

5.2. Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

5.2.1. apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

5.2.2. piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

5.2.3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses - dzīvību un veselību.

5.3. Piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, vai citādāk sazinoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš bija sniegta piekrišana.

6.Automatizēta lēmumu pieņemšana

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

7.Personas datu saņēmēju kategorijas

7.1. Lai sniegtu efektīvi pakalpojumus un izpildītu funkcijas, pašvaldība dažreiz apmainās ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas pašvaldības vārdā sniedz pakalpojumus.

7.2. Jelgavas novada pašvaldība personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

7.3. Jelgavas novada pašvaldība, iespējams, nodos personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

7.4. Sniedzot pakalpojumus, pašvaldība sniegs precīzāku informāciju par personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā  mūsu vārdā, vai arī ar kuriem pašvaldība apmainīsimies ar informāciju un personas datiem.

7.5. Pašvaldība apmainīsies ar personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

7.6. Pašvaldība neizmantos personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien tieši nebūs sniegta piekrišanu to darīt.

8.Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

8.1. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

8.2. Izņēmuma gadījumi var būt tikai ar personu piekrišanu, ņemot dalību starptautisku organizāciju sponsorētos projektos.

9.Personas datu glabāšanas termiņš

Pašvaldībā un tās iestādēs saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

10.Datu subjekta tiesības

10.1. Datu subjektam ir tiesības:

10.1.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;

10.1.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

10.1.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu.

10.1.4. tiesības iebilst pret apstrādi.

10.1.5. jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

11.Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldībai funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

12.Videonovērošana Jelgavas novada pašvaldībā

12.1. Jelgavas novada pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem:

12.1.1. sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai,

12.1.2. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

12.2. Videonovērošanu pašvaldībā veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

12.3. Jelgavas novada pašvaldība pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu.

12.4. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

13.Pārziņa kontaktpersona (personas datu aizsardzības speciālists) personas datu aizsardzības jautājumos

13.1. Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos - e-pasts: das@jelgavasnovads.lv 

13.2. Ja Jums ir aizdomas par to, ka pašvaldības apstrādā personas datus neatbilstoši, nepieciešams sazināties ar Personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

14.Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

14.1 Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu

inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV–1011 e-pasts: info@dvi.gov.lv ).

 

  1. Izmaiņas personu datu apstrādes privātuma politikā

Jelgavas novada pašvaldība aktualizē privātuma politikā pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo privātuma politikas versiju.